Verlof aanvragen

VERZOEK OM VRIJSTELLING SCHOOLBEZOEK

Vrijstelling van schoolbezoek kan op grond van de leerplichtwet 1969 (artikel 11) worden verleend.

De aanvraag dient, door de ouders/verzorgers, bij voorkeur uiterlijk een maand voor het gevraagde verlof bij de schoolleiding te zijn ingeleverd. Indien u korter dan een maand van tevoren aanvraagt, kan een beslissing vooraf niet worden gegarandeerd.

Als u een beroep doet op vrijstelling wegens andere gewichtige omstandigheden (artikel 11g), dient u, als u niet in staat was deze vrijstelling van de voren aan te vragen, de schoolleiding binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de reden daarvan mee te delen. Indien u kinderen op verschillende scholen heeft, dan dient u op iedere school een apart formulier in te dienen.

De school mag een beslissing nemen over een vrijstelling van maximaal 10 dagen per schooljaar.

Wanneer u verlof vraagt voorvloeiend uit de specifieke aard van beroep van één der ouders, moet u een werkgeversverklaring overleggen.

Bij gewichtige omstandigheden moet u een omschrijving geven en de ondersteunende stukken aan het formulier toe voegen.

Een formulier voor het aanvragen van de vrijstelling kunt u afhalen bij de afdelingsleiders van deze school.

Zij zullen u, na het indienen van het verzoek, een schrijven geven, waarin de toestemming wel/niet verleend wordt. Deze verklaring is bindend en zal bij het niet het niet naleven ervan de leerplicht worden geïnformeerd. Bij de afwezigheid van de leerling bij afwijzing van het verzoek zal de leerling als ongeoorloofd verzuim geregistreerd worden.

U kunt via deze link het formulier downloaden:

Verzoek om vrijstelling schoolbezoek