SOP

Het Atrium school voor praktijkonderwijs maakt deel uit van het Regionaal
Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer 28-07
(Regsam). De scholen binnen Regsam hebben gezamenlijke afspraken gemaakt over het
onderwijsondersteuningsaanbod van de scholen. Deze afspraken moeten ertoe
leiden dat er voor elke leerling een passende school is, die de noodzakelijke
onderwijsondersteuning kan bieden indien dat nodig is.

Bij die onderwijsondersteuning wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-,
breedte- en diepteondersteuning.

De basisondersteuning is op alle scholen die hetzelfde onderwijsaanbod
hebben gelijk, maar niet identiek. De gezamenlijke scholen hebben vastgesteld
wát tot de basisondersteuning behoort, maar elke school geeft dat vorm op de
manier die aansluit bij de onderwijsvisie van de school. De basisondersteuning
wordt bekostigd uit de reguliere basisbekostiging van de scholen
De inzet van breedte-ondersteuning kan per school verschillen. Het gaat dan
om leerlingen die, ondanks de inzet van de basisondersteuning, extra
ondersteuning nodig hebben.

Ook over de inzet van breedte-ondersteuning hebben de scholen afspraken
gemaakt. Basis van de afspraken is dat een leerling die extra
onderwijsondersteuning nodig heeft, deze behoort te krijgen.
Breedte-ondersteuning wordt bekostigd uit de reguliere basisbekostiging van de
scholen aangevuld met een eventuele bijdrage van Regsam uit het Regionale
Zorgbudget.

Voor leerlingen die binnen onze of een andere reguliere school voor voortgezet
onderwijs (tijdelijk) niet de juiste ondersteuning geboden kan worden, wordt via
het Regsam een toelaatbaarheidsverklaring voor diepte-ondersteuning
afgegeven. Diepteondersteuning kan een tijdelijke plaatsing zijn in een
voorziening van Regsam (bijvoorbeeld de Time Out) of binnen een school voor
voortgezet speciaal onderwijs.

Vanaf 1 augustus 2015 geldt het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen door
Regsam ook voor leerlingen die in aanmerking komen voor Leerweg
Ondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO).
De wijze waarop het Atrium de basis- en breedteondersteuning invult, staat
beschreven in dit schoolondersteuningsprofiel.

 

Via deze link kunt u het volledige schoolondersteuningsprofiel lezen.