Medezeggenschap

Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een officieel en wettelijk orgaan en denkt en beslist mee over schoolzaken. Hiermee levert de MR een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs van de school.

De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders en het personeel. Regelmatig, ongeveer om de zes weken, wordt er vergaderd met de schoolleiding. In deze vergaderingen komen allerlei zaken die te maken hebben met het onderwijs aan de orde. De MR beoordeelt besluiten van de schoolleiding en geeft gevraagd en ongevraagd advies over uiteenlopende schoolaangelegenheden.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en worden in de jaaragenda en nieuwsbrieven aangekondigd. De MR stelt jaarlijks een activiteitenplan op met daarin de aandachtspunten voor het schooljaar.

Correspondentieadres: MR Het Atrium Dr. J.W. Paltelaan 1 2712 RN ZOETERMEER

[email protected]

U kunt eventueel stukken opvragen ter informatie.

Samenstelling van de medezeggenschapsraad in het schooljaar 2016-2017:

Personeel:  Monique Govers-Coppens, secretaris Jeroen Lafeber, voorzitter Wendy van Zijl

Ouders: Petra Akerboom-Beumer, Miriam Zeeman-Kouwenhoven en  er is een vacature.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Het Atrium is één van de drie scholen van de Stichting Stedelijk Voortgezet Onderwijs Zoetermeer (SSVOZ). De andere twee scholen zijn het Stedelijk College en het Picasso Lyceum. Elk van deze drie scholen is vertegenwoordigd door vier leden, d.w.z. twee personeelsleden en twee ouders van de school in de GMR.

De leden van de GMR voeren overleg met de voorzitter van het College van Bestuur. In de GMR worden de zaken besproken die gaan over alle drie de scholen.

Namens de MR van Het Atrium hebben Petra Akerboom-Beumer, vacature, Jeroen Lafeber en Wendy van Zijl zitting in de GMR van de Stichting SVOZ.