Leerlingzorg

De zorg voor de leerlingen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers. Uitgangspunt daarbij is het drie lijnen model. De eerste lijnszorg is die van het onderwijs. Dit wordt verzorgd door de mentor en de vakleerkrachten. Zij zijn de eerstverantwoordelijken voor de leerlingen en uw aanspreekpunt. De tweede lijn is die van onze afdeling zorg. Zorgmedewerkers zijn de zorgcoördinatoren, de orthopedagoog, de logopedist en de maatschappelijk deskundige. Indien er problemen onstaan die de ontwikkeling van de leerlingen belemmeren, bieden zij ondersteuning aan de eerste lijnszorg. De derde lijnszorg is deels buiten school maar wordt ook verzorgd door onze begeleiders onderwijs en zorg (BOZ). Ook het team extern deskundigen (TED) en het ICOZ worden regelmatig geraadpleegd en ondersteunen onze teamleden.

Ontwikkelingen en vorderingen

De ontwikkelingen en vorderingen van onze leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem

(LVS). Dat betekent dat regelmatig wordt bekeken hoe leerlingen zich ontwikkelen. We letten daarbij niet alleen op de leervakken, maar we kijken vooral ook naar individuele (meer algemene)ontwikkelingsmogelijkheden. Bij dit proces betrekt de school de ouders/verzorgers zo goed mogelijk door drie maal per jaar oudergesprekken te organiseren.

De groepsbespreking

Samen met de zorgcoördinator bespreekt elke mentor enkele keren per jaar de ontwikkelingsplannen van de leerlingen in de groep. Beoordeeld wordt dan of het werken met de leerlingen en de te verwachten resultaten nog volgens het ontwikkelingsplan verlopen. Indien nodig wordt het ontwikkelingsplan bijgesteld of wordt besloten een leerling aan te melden voor de leerlingbespreking met het zorgteam. Tevens wordt de aanwezigheid van de leerlingen besproken. Bij signalering van problemen in de ontwikkeling danwel bij de aanwezigheid van de leerlingen, kunnen leerkrachten en zorgcoördinatoren een leerlingbespreking aanvragen.

De leerlingbespreking

Tijdens de leerlingbesprekingen worden individuele leerlingen besproken met het zorgteam. We praten dan over leerlingen die (mogelijk) extra zorg behoeven. Afspraken en acties die voortvloeien uit de leerlingbespreking worden vastgelegd in een handelingsplan. Ouders worden altijd op de hoogte gesteld en kunnen meedenken over de inhoud van het handelingsplan. Na de afgesproken tijd wordt het handelingsplan geëvalueerd samen met de ouders.

Taalbeleid

Binnen school krijgen taalverrijking en de instructietaal veel extra aandacht. In het kader van de taalverrijkingslessen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de actieve en functionele uitbreiding van de woordenschat bij leerlingen. Dat betekent dat leerlingen zoveel mogelijk woorden leren kennen en gebruiken naar aanleiding van de concrete lesprogramma’s. Dit geldt ook voor leerlingen die op basis van een andere culturele achtergrond een eventuele taalachterstand hebben.