Schoolprogramma

De leerlingen

De leerlingen in het praktijkonderwijs hebben vooral moeite met het schoolse leren. Zij leren veel beter in de praktijk en daarom worden ze binnen onze school voor praktijkonderwijs heel direct en concreet voorbereid op een baan.

Ons onderwijs is erop gericht de positieve kwaliteiten van onze leerlingen te versterken en ze deze ook te leren gebruiken. We doen dit door juist te benadrukken wat de leerling wél goed kan en door veelvuldig te oefenen op die gebieden waar ontwikkeling mogelijk is.

Missie en visie

Onze school heeft de opdracht om leerlingen voor te bereiden op wonen, werken en recreëren. In onze benadering gaan we uit van de mogelijkheden van elke leerling in plaats van zijn of haar beperkingen. Onze leerlingen leren het beste in de praktijk. Vandaar dat wij de praktijk boven de theorie stellen. Het ontwikkelingsproces van leerlingen is gericht op Zelfsturing (zelfredzaamheid op basis van een reëel Zelfbeeld en een optimaal Zelfvertrouwen in de eigen mogelijkheden; het 3Z principe.

Onze leerlingen moeten hun denken en doen zo veel mogelijk zelf leren bepalen. Alleen dan kunnen zij verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf, voor anderen en hun omgeving. Wij willen dit bereiken voor de volgende basisbehoeften:

Wij willen dit bereiken voor de volgende basisbehoeften:

 • relatie; welkom zijn, je veilig voelen en weten dat je erbij hoort;
 • competentie; je serieus genomen voelen, vertrouwen krijgen in eigen mogelijkheden en eigen kunnen;
 • autonomie; ruimte durven nemen, initiatief kunnen tonen, problemen zelf leren/kunnen oplossen.

Dit vraagt om:

 • een veilig en uitdagend schoolklimaat waarvan leerlingen zich medeverantwoordelijk voelen;
 • leersituaties die leerlingen stimuleren en motiveren;
 • de ontwikkeling van vaardigheden die de zelfstandigheid bevorderen;
 • het ontwikkelen van het nadenken over de eigen houding.

Bij de inrichting van het schoolprogramma hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • de leerling is de maat; de leerstof volgt de leerling;
 • de lesstof is, waar mogelijk, praktisch gericht;
 • de school streeft niet naar een bepaalde vakopleiding. Potentiële werkgevers vragen vooral om goede sociale vaardigheden en de algemene werkhouding;
 • via een gevarieerd aanbod van les- en trainingssituaties binnen de vier richtingen van het VMBO maken de leerlingen binnen de praktijklessen enerzijds kennis met basisvaardigheden, terwijl anderzijds duidelijk de nadruk ligt op werkhouding en sociale vaardigheden op de werkvloer;
 • een uitgebreide kennismaking met de regionale arbeidsmarkt in het kader van een goed georganiseerd stage traject.

Het schoolklimaat

Ons praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen die bij de begeleiding extra zorg nodig hebben. Dat betekent dat we proberen om binnen onze school een veilige en vertrouwde leer- en leefomgeving voor alle leerlingen te garanderen.

Leerlingen dienen zich geaccepteerd te voelen in de school en in de groep. Zij moeten zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Hun prestaties worden beoordeeld naar hun inspanning en niet vergeleken met die van medeleerlingen. Het schoolklimaat moet de leerlingen veiligheid en houvast bieden. Dit vereist duidelijke regels, structuur, acceptatie en begrip. Structuurzwakke, angstige en teruggetrokken leerlingen moeten zich binnen onze school prettig voelen.

PrO diploma

Het PrO diploma, ontwikkeld door en voor het praktijkonderwijs, heeft de afgelopen jaren een definitieve plaats gekregen in het curriculum van het Atrium. Schoolverlaters die aan strikte voorwaarden voldoen, kunnen dit PrO diploma halen. Belangrijk hierbij zijn: het maken van een examendossier, regelmatige aanwezigheid op school en aantoonbare ontwikkeling doormaken. De leerlingen die in aanmerking komen voor het behalen van het diploma houden een eindgesprek met een examinator van een van onze collega scholen. Tijdens dit gesprek kan de leerling, aan de hand van zijn portfolio, toelichten wat hij allemaal geleerd heeft op school. Gedurende de gehele schoolloopbaan werken de leerlingen aan hun portfolio (leerjaar 1-3) en examendossier (leerjaar 4-5). Ze worden op school bewaard. Zij zijn op school in te zien door de ouders tijdens de ouderavonden. De uitreiking van het diploma vindt op de schoolverlatersavond plaats.