Schoolontwikkeling

Schoolplan

Het onderwijs binnen Het Atrium is volop in beweging. Het schoolteam werkt binnen het schoolplan 2013-2017 aan een goede en leuke school die zich goed kan aanpassen aan wat de individuele leerling nodig heeft. Hiervoor worden verschillende routes gebruikt, waardoor de leerling zo goed mogelijk voorbereid is op de toekomst.

In het schooljaar 2016-2017 gaan we verder met het uitwerken van een onderwijs, waarbij we ons zoveel mogelijk richten op de mogelijkheden van de individuele leerling.

Als het mogelijk is bereiden we de leerling voor op de entree opleidingen in het MBO. Dit heet competentie gericht onderwijs. Naast competentie gericht onderwijs is het voor Het Atrium het tweede jaar binnen passend onderwijs. Om de ontwikkeling van de individuele leerling zo goed mogelijk te doen gebruiken we een aantal plannen en methodes. Op dit moment zijn er twee begrippen die belangrijk worden binnen het passend onderwijs van Het Atrium.

Ontwikkelingsperspectief plan (OPP)

In dit plan wordt vastgelegd wat wij, samen met de leerling en zijn/haar ouders, denken dat de leerling op en na het Atrium kan bereiken. Dit kan zowel werk, een andere school of een combinatie van deze twee zijn. Dit plan wordt, binnen 6 weken, voor alle nieuwe leerlingen vastgesteld.

Handelingsgericht werken

Dit is een systematische manier van werken, waarbij dat wat we aanbieden afgestemd is op de behoeften van de leerlingen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen.

Schoolroutes en uitstroomprofielen

De leerlingen kunnen op verschillende manieren na onze school verder gaan. Sinds de invoering van passend onderwijs werken we met vier uitstroomprofielen. Met deze profielen proberen we zo goed mogelijk te voorspellen wat het onderwijs doel van de leerling is. Vanwege de overgang van het oude naar het nieuwe systeem worden de oude profielen die alleen nog in leerjaar drie en vier gelden tussen haakjes aangegeven.

Arbeid (basis): Dit profiel krijgen leerlingen die het gewone (basis)programma van Het Atrium kunnen volgen. Deze leerlingen zullen in de meeste gevallen na Het Atrium gaan werken;

Beschermde arbeid (ondersteunend): Dit profiel krijgen leerlingen die extra hulp nodig hebben om het programma van Het Atrium te kunnen volgen. Dit kan hulp zijn bij het leren, maar ook hulp bij het gedrag. Deze leerlingen zullen in de meeste gevallen na Het Atrium gaan werken in overleg met de gemeente b.v. met ondersteuning van een jobcoach;

Dagbesteding: In een enkel geval is het niet mogelijk om een passende werkplek te vinden. In overleg met de gemeente wordt dan gekeken of het mogelijk is een dagbestedingsplek te vinden.

Arbeid en Leren (doorgaand): Dit profiel krijgen leerlingen die naast het gewone programma van Het Atrium ook extra leerstof aankunnen. Deze leerlingen zullen in de meeste gevallen na Het Atrium gaan werken met mogelijkheden om op het werk verder te leren (BBL op een MBO). Voor sommige leerlingen is een BOL opleiding niveau 1 (ook wel entree opleiding) op een MBO mogelijk. Leerlingen met dit profiel moeten aan bepaalde eisen voldoen (goed kunnen leren, zich goed kunnen gedragen, gemotiveerd zijn om hard te werken en door te leren na Het Atrium).