Lesrooster

Onderwijstijd schooljaar 2017-2018

De lessentabel voor het schooljaar 2017-2018 ziet er als volgt uit.

1e jaar 2e jaar 3e jaar 4e jaar 4e jaar 5e jaar
B O O U US U
avo HELE GROEP 5 13 12 6 8 6
avo HALVE GROEP 8
workshops 2 2 2
ckv 2 2 2
techniek 2
plant en dier 2
dienstverlening 2
zorg en welzijn – keuken 2
Praktijkvakken 6 6
zorg en welzijn – huishoudkunde 1 1
informatiekunde 2 2 1
uiterlijke verzorging 1 1
gymnastiek 2 2 2 2 2 2
interne stage 0
stage 0 7 18 18 18
cursus uitstroom 0 4 4 4
arbeidsoriëntatie 2 4
totaal 33 33 32 30 32 30

 

Tot op heden wordt er gewerkt met jaarklassen (leerjaar 1 t/m 5). In het schooljaar 2017/2018 is het de bedoeling om over te gaan naar leerfases.

Basisfase: Dit is het eerste jaar dat de leerlingen op school zitten. De leerlingen maken kennis met alle vakken. De praktijkvakken worden steeds door een halve groep gevolgd. De andere helft van de groep zit op hetzelfde moment bij de mentor voor AVO-lessen. Hierdoor krijgen de leerlingen meer aandacht van de docenten en kan er beter ingezet worden op individuele begeleiding.

De basisfase kent ook een apart schakeljaar. Hierin zitten de leerlingen die kans maken om hun leerachterstanden op Nederlands en Rekenen dusdanig te verkleinen dat een overstap naar het VMBO (basis beroepsgerichte leerweg) met LWOO mogelijk is.

De leerlingen starten met twee lesuren Arbeidsoriëntatie in het lokaal van Arbeidstraining.

Aan het eind van de basisfase kiezen de leerlingen uit de vier hoofdrichtingen praktijk drie richtingen waarmee ze de Oriënterende fase ingaan.

Hoofdrichtingen praktijk:

  • Dienstverlening                               Handel en Economie (vanaf jaar 2 oriënterende fase)
  • Techniek
  • Zorg en Welzijn (Horeca)
  • Plant en Dier                                    Groen (vanaf jaar 2 oriënterende fase)

Oriënterende fase: De oriënterende fase duurt in principe twee jaar. Het eerste jaar van deze fase gaan de leerlingen, naast AVO-vakken aan de slag met drie praktijkvakken. Ze ontwikkelen zich verder op de basisvaardigheden die in de basisfase zijn opgedaan. De arbeidsoriëntatie wordt uitgebreid naar vier lesuren.

Aan het einde van het eerste jaar oriënterende fase kiezen de leerlingen twee hoofdrichtingen praktijk waarmee ze het tweede jaar van deze fase ingaan. Als een leerling voldoende beheersing van de basisvaardigheden heeft en in staat is om extern stage te gaan lopen, gaat de leerling het tweede deel van deze fase in. Indien er gerede twijfels zijn of een leerling het tweede deel van de fase in kan, kan er in overleg besloten worden om de leerling nog een jaar het eerste deel van de fase te laten volgen.

In het tweede jaar van de oriënterende fase starten de leerlingen met externe stage gedurende één dag (8 klokuren) in de week. De stage wordt in ieder geval gevolgd in de richtingen die de leerling ook in met de praktijkvakken volgt. De stage heeft een oriënterende vorm.

Aan het einde van de oriënterende fase kiest een leerling één hoofdvak praktijk waarmee hij de uitstroomfase ingaat.

Uitstroomfase: De uitstroomfase duurt in principe twee jaar. De leerlingen volgen minimaal 4 uur en maximaal 8 uur cursus in hun praktijkvak en hebben daarnaast een aantal uren AVO. De leerlingen lopen in het algemeen 2 à 3 dagen stage, al naar gelang de capaciteiten en vaardigheden van de leerling. De stage heeft een reële vorm. Na de uitstroomfase verlaten de leerlingen de school waarbij ze uitstromen (via hun stage) richting werk.

De uitstroomfase kent ook een schakeljaar naar het MBO. De leerlingen die het profiel Arbeid en Leren hebben volgen de speciale schakelklas en stappen, bij voldoende vaardigheden op AVO-vakken, na één jaar over na het MBO.

Het rooster voor de uitstroomfase is dusdanig opgesteld, dat er in overleg tussen mentor, leerling en eventueel ouders flexibel gepland kan worden voor individuele leerlingen. Leerlingen die minder stage aan kunnen, kunnen met een eigen programma (extra AVO of cursus) ingedeeld worden bij een andere klas voor bepaalde lesuren. De eigen mentor blijft hierin altijd de aansturende kracht.

Leerlingen die geen stage hebben of kunnen lopen, worden opgevangen bij Arbeidstraining

Een leerling komt pas in de uitstroomfase als hij minimaal 2 dagen stage kan lopen. Leerlingen die hier nog niet aan toe zijn, blijven in de oriënterende fase. Het schooljaar 2017-2018 is een overgangsjaar. Bovenstaande zal daarom nog niet geheel opgaan.

NB

Bovenstaande tekst gaat uit van de algemene leerling. Er moet altijd de mogelijkheid bestaan om bij individuele leerlingen in overleg hiervan af te wijken en maatwerk toe te passen.