Afspraken rond stage

Stage voor onze leerlingen heel belangrijk, ze doen er praktijkervaring op en dat helpt ze in de meeste gevallen ook aan een baan. Wij vragen u daarom om ook de stage(dagen) heel serieus te nemen.

Het BPV-boek (beroeps praktijk vorming) is de schakel tussen de school en het stageadres. De stage beoordelingen en ontwikkelingen worden hierin bijgehouden en zijn het uitgangspunt tijdens de stage besprekingen op school. Het BPV-boek moet daarom altijd ingevuld zijn en tijdens de stage bespreking kunnen worden overlegd.

Voor sommige stages is beschermende kleding nodig. Veiligheidsschoenen kunnen tegen kostprijs via school worden aangeschaft.

We kennen drie vormen van stage die opeenvolgend worden doorlopen.

In het derde leerjaar start de leerling bij de arbeidstraing waar nu dieper op de stage vaardigheden wordt ingegaan. Als de leerling er aan toe is, start de oriënterende stage, een periode waarin ontdekken wat je kunt en wat je leuk vindt, voorop staat.

In het vierde jaar lopen de leerlingen reële stages dan komt het aan op te laten zien wat je kunt binnen de door de leerling gekozen sector.

Ten slotte is in het vijfde jaar veel tijd ingeruimd voor de uitstroom stage. In nauw overleg met de mentor wordt een bedrijf gezocht waar de leerling – na een flinke periode van stage – zijn eerste stappen op de arbeidsmarkt zal gaan zetten.

Dit stage programma is uiteraard een richtlijn, we zullen altijd in samenspraak met ouders en bedrijven streven naar het meest optimale stage traject voor elke leerling: Maatwerk dus.

Externe stage duren 8-24 uur ofwel 1 tot 3 dagen per week. Het aantal lesuren per week is vanaf het derde leerjaar afhankelijk van de stage omvang.

Algemene voorwaarden aangaande stage

 1. De stagiair zorgt ervoor dat hij/zij alle opdrachten nakomt met betrekking tot orde en veiligheid.
 2. De stagedocent stelt de stagiair voor en maakt samen met de stagegever en de stagiair de noodzakelijke afspraken.
 3. Voor elke stage wordt een stageovereenkomst in drievoud opgemaakt, één voor elke partij.
 4. Elke stagiair is verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid. In geval van schade wordt de school hiervan zo snel mogelijk in kennis gesteld.
 5. De stagedocent informeert de stagegever over de aard en omvang van de stage en eventuele bijzondere afspraken betreffende de stagiair.
 6. Tijdens de schoolvakanties heeft de stagiair ook vakantie van stage.
 7. Een stage kan alleen tussentijds worden beëindigd in overleg tussen stagegever en stagedocent.
 8. De stagedocent bezoekt de stagiair regelmatig, maar zo vaak als nodig, op de stageplaats.
 9. De stagegever zorgt ervoor dat de stagedocent de stagiair op de stageplaats kan bezoeken.
 10. De stagiair heeft elke stagedag het stagezakboekje bij zich en biedt dit aan om te laten invullen.
 11. Aan het eind van elke stage maakt de stagedocent met de stagebegeleider een afspraak om de stage te evalueren.
 12. De stagiair is verplicht zich in voorkomende gevallen ziek te melden, bij de stagegever en bij de school.
 13. Voor aanvang van de stage wordt afgesproken of de stagegever bijdraagt in de kosten voor de stage. Aan het einde van de stageperiode zal het overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht.

Bij vragen met betrekking tot stages kunt als ouder/verzorger contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter. U kunt ook terecht bij de stagecoördinator van school.