Afspraken en regels

In onze school hebben we te maken met leerlingen, personeel en ouders. Met zijn allen kunnen we ervoor zorgen dat de school een veilige plek is waar iedereen zich prettig en geaccepteerd voelt.

Zelf voor zorgen / zelf meenemen

Vanaf het begin van het schooljaar moet uw zoon/dochter een aantal zaken bij zich hebben. Zonder deze spullen kan er binnen de school niet optimaal worden gewerkt. Wilt u er daarom op toezien dat alles op tijd in orde is.

Om welke spullen het gaat kunt u vinden bij Start nieuwe schooljaar.

Veiligheid

Onze huisregels zijn belangrijk voor de veiligheid en het veiligheidsgevoel van iedereen binnen onze school. We bedoelen hier vooral de sociale en fysieke veiligheid.

Bij sociale veiligheid gaat het om de manier waarop mensen met elkaar omgaan in onze school. Deze vorm van veiligheid wordt vooral bepaald door het veiligheidsgevoel van alle betrokkenen, de tevredenheid over het schoolklimaat, de waardering van het veiligheidsbeleid en het voorkomen van agressief gedrag en geweldsincidenten. Bij fysieke veiligheid gaat het om brandveiligheid, bouwtechnische veiligheid en toepassing van Arboregels zoals bijv. het dragen van veiligheidskleding bij de praktijklessen.

Onze school is dag en nacht beveiligd tegen inbraak en vandalisme met een camerasysteem en een uitgebreid alarmsysteem. Indien nodig kunnen beeldopnames aan de politie worden verstrekt. Het is niet toegestaan zonder toestemming van de directie en/of leden van de schoolteam, foto’s of filmopnamen in en rondom de school te maken en/of deze te publiceren (ook niet op het internet).

Pauzeregels

Tijdens de pauzes blijven de leerlingen in de aula, op het binnenplein of op het plein voor het schoolgebouw. Er is tijdens de pauzes toezicht door verschillende teamleden. Tijdens de eerste schoolweek wordt aan de nieuwe leerlingen verteld waar ze wel en niet mogen komen en wat de regels zijn. Afspraken hierover worden aan het begin van elk schooljaar duidelijk herhaald.

Schoolpasje

Het schoolpasje is een voor de school geldend identiteitsbewijs met pasfoto. Het schoolpasje moet altijd kunnen worden getoond tijdens schooltijd. Op het schoolpasje staat een individuele foto, gemaakt door de schoolfotograaf.

Roken

In de school en op het binnenplein mag niet worden gerookt. Op het schoolplein wordt het roken gedoogd. Uiteraard kunnen wij uw zoon/dochter niet controleren op afspraken die thuis zijn gemaakt t.a.v. het roken.

Mobiele telefoons

Het is de leerlingen van Het Atrium niet toegestaan mobiele telefoons de hele dag bij zich te hebben binnen de school. De mobiele telefoons dienen voor de aanvang van de lessen opgeborgen te worden in de lockers van de leerlingen. Ze mogen er alleen bij beëindiging van de lessen, en tijdens de pauzes uitgehaald worden. Uitzonderingen op deze regel worden door de mentor met de leerlingen besproken. Bij overtreding van deze regel worden mobiele telefoons twee dagen in beslag genomen.

Lockers

Alle leerlingen krijgen aan het begin van het nieuwe schooljaar een locker toegewezen waarin de persoonlijke bezittingen kunnen worden opgeborgen. De lockers worden gebruikt voor het veilig bewaren van privé-spullen. De lockers zijn verplicht voor alle leerlingen en daarom zijn er geen kosten aan verbonden. Elke leerling betaalt € 10,00 borg voor de sleutel van zijn locker. Bij verlies wordt een nieuwe sleutel bijgemaakt en betaalt de leerling opnieuw borg. De lockersleutel MOET elke dag op school aanwezig zijn, zodat een locker altijd gebruikt kan worden. Voor elke vakantie moeten de lockers worden geleegd i.v.m. hygiëne. Aan het eind van het schooljaar wordt de lockersleutel ingeleverd. Aangezien de lockers eigendom van de school zijn en er alleen sprake is van bruikleen van de lockers door de leerlingen, kunnen deze in bijzondere gevallen op verzoek van de directie worden geopend. In overleg en bijzijn van de schoolagent worden de lockers regelmatig gecontroleerd op onrechtmatige spullen. We adviseren de leerlingen en ouders geen waardevolle spullen hierin op te bergen. Voor de inhoud van de lockers draagt de school geen enkele verantwoordelijkheid.

Omgangscode

We hebben binnen onze school een omgangscode voor de leerlingen vastgesteld. De omgangscode is overzichtelijk en duidelijk. Binnen de groepen wordt deze omgangscode regelmatig aan de orde gesteld:

– Heb respect voor jezelf en voor anderen;

– Praat problemen uit voor je naar huis gaat;

– Neem verantwoording voor je omgeving;

– Hou je aan afspraken en regels;

– Voorkom gevaarlijke situaties.

Kanjer

Ons team is geschoold in het gebruik van de kanjer aanpak. Hier horen gedragsregels voor docenten en leerlingen bij om de sociale vaardigheden van de leerlingen te vergroten.

We werken volgens de volgende kanjerafspraken:

– We vertrouwen elkaar

– We helpen elkaar

– Niemand lacht uit

– Niemand is of blijft zielig

– Niemand speelt de baas

Te laat komen

Wij rekenen erop dat de ouders erop toezien dat hun dochter/zoon op tijd op school komt. Zonder reden te laat komen, valt onder ongeoorloofd schoolverzuim. Elke leerling uit een eerstejaars groep krijgt aan het begin van de week een te-laat-strippenkaart. Tweedejaars leerlingen krijgen per 2 weken zo’n kaart en de derde-, vierde- en vijfdejaars groepen krijgen elke maand een te-laat-strippenkaart. De kaart heeft 3 strippen die afgetekend kunnen worden, 1x te laat is de tijd dubbel inhalen (minimaal 15 minuten), 2x te laat is de volgende schooldag om 8 uur melden bij de administratie, 3x te laat is de volgende schooldag 1 uur nablijven, 5x te laat leidt tot actie door de intern begeleider. Natuurlijk wordt er dan ook contact opgenomen met ouders/verzorgers. Als leerlingen 9x te laat komen, wordt de leerplichtambtenaar door de school ingeschakeld.

Gele kaarten

Deze kunnen aan de orde komen in situaties waarin het gedrag van een leerling leidt tot ernstige problemen binnen de school (onhandelbaar, ontoelaatbaar, gevaarlijk, dreigend of onwillig gedrag). Het gele-kaartsysteem is een belangrijk waarschuwings- en controlemiddel. Wordt aan een leerling een gele kaart uitgereikt, dan betekent dit dat er een ernstig probleem is geconstateerd. Daaraan wordt serieus aandacht besteed, de ouders worden nauw bij een oplossing betrokken en het onhandelbare gedrag wordt voortaan nauwgezet in de gaten gehouden. De samenwerking tussen school en ouders is op dit punt belangrijk.

Een gele kaart betekent dus:

– binnen de school zijn er (ernstige) problemen met een leerling;

– er wordt serieus over gepraat, ook met de ouders;

– ouders en school proberen gezamenlijk tot een oplossing te komen;

– een schorsing voor een of meerdere dagen kan het gevolg zijn;

– van dit soort voorvallen wordt dossier gehouden;

– bij herhaling kan dit leiden tot een langdurige schorsing van de school.

Schorsing

Een of meer gele kaarten kunnen ook leiden tot een schorsing. Schorsing betekent dat een leerling voor één of meerdere dagen de toegang tot de school wordt ontzegd. De school overlegt met ouders/verzorgers en eventuele andere betrokkenen over een verantwoorde voortgang. Een langdurige schorsing leidend tot verwijdering komt aan de orde als er geen vertrouwen meer is in elkaars adviezen en handelen of als er geen oplossing meer gevonden kan worden voor de problemen van de leerling binnen onze school.

Melding bij ziekte of verzuim

Als een leerling te laat komt of de school niet kan bezoeken wegens ziekte, doktersbezoek of andere redenen, dan hoort de school daar vroegtijdig over ingelicht te worden. Dit moet zo mogelijk gebeuren vóór half negen, zodat de administratie de betreffende leerkracht kan inlichten voordat de lessen beginnen. Leerlingen die stage lopen moeten zelf, naast de melding op school, het stage adres inlichten in geval van een ziekte- of betermelding. Op het moment dat de leerling weer op school komt, levert hij een briefje van thuis in bij de administratie, waarin staat aangeduid van welke periode en waarom de leerling, afwezig is geweest.

Schoolverzuim

Scholen moeten ongeoorloofd schoolverzuim, langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, spijbelgedrag of het regelmatig te laat komen melden aan de Leerplichtambtenaar en die kan indien het gedrag niet stopt de spijbelaar doorsturen naar Halt. De Halt-jongeren voeren een taak- en/of leerstraf uit van maximaal veertien uur. In de wet is bepaald dat een jongere vanaf 12 jaar medeverantwoordelijk is voor het verzuim. Zowel de leerling als diens ouders/verzorgers kunnen ook bestraft worden met een geldboete of een celstraf. Ernstige vormen van verzuim, w.o. ook langdurig en/of veelvuldig voorkomend ziekteverzuim, worden altijd besproken in het Zorgadviesteam van de school.